STATUT (PL)


FUNDACJI TO GET THERERozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „To Get There”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 2020-05-07), Repertorium A numer 1568/2020, przed notariuszem Martą Jeziorską, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ulicy Chmielnej 26 lok. 118, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 3. Fundacja może tworzyć:
  • oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
  • tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 3.

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.


Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 5.

Celem Fundacji jest:


§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:


§ 7.

 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie te formy działalności wyodrębnia się rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 2. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.
 3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
 4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.


Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 8.

Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną 1000,- (jeden tysiąc) złotych, stanowiącą fundusz założycielski Fundacji, oraz dodatkowo na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza kwotę 1000,- (jeden tysiąc) złotych.


§ 9.

 1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
 2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, w pozostałych instrumentach rynku finansowego, w udziałach spółek, w jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz nieruchomościach i ruchomościach. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej utratą.


§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 11.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

§ 12.

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13.

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa, niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
 3. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych.

§ 14.

 1. Do kompetencji Fundatorów w szczególności należy:
  • jednomyślne powołanie i odwołanie członków Zarządu;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
  • ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
  • zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
  • wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu, której przedmiot ma wartość co najmniej 10.000 zł, a polegającej na zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, ruchomości, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia albo wydatkowanie środków pieniężnych za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania, o których mowa w pkt. 2);
  • wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez niego za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 2. W celu realizacji swoich zadań Fundatorzy są uprawnieni w szczególności do:
  • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
  • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
  • uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział V
Zarząd Fundacji

§ 15.

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany jednomyślnie przez Fundatorów na okres wspólnej kadencji.
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundatorzy mogą zwykłą większością głosów odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 16.

 1. Spośród powołanych członków Zarządu Fundatorzy jednomyślnie wyznaczają Prezesa Zarządu. Pozostali powołani członkowie Zarządu posługują się funkcją Wiceprezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub wykonywać czynności członków Zarządu na podstawie innego tytułu. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalają Fundatorzy.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 17.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  • sporządzanie okresowych (nie rzadziej niż rocznych) sprawozdań z działalności Fundacji;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji po uprzednim uzyskaniu zgody Fundatora;
  • opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
  • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
  • proponowanie likwidacji i procedury likwidacyjnej Fundacji.
  • Zarząd odpowiada przed Fundatorami za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

§ 18.

W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 19.

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określają jednomyślnie Fundatorzy.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisują Fundatorzy.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
§ 21.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów albo innego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne), w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Fundatora „Regulamin Zarządu Fundacji”.


Rozdział VI
Działalność gospodarcza

§ 22.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 23.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

Rozdział VII
Zmiana statutu

§ 24.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w drodze oświadczenia woli.


Zmiana celu Fundacji

§ 25.

Fundatorzy uprawnieni są do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.


Połączenie Fundacji

§ 26.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 27 jest Zarząd.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.


§ 27.

Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy.


Likwidacja Fundacji

§ 28.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, może również ulec likwidacji w razie braku osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

§ 29.

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy.
 2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd albo inna osoba wskazana przez Fundatorów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 5 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów.


Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 30.

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 4 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 31.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.